Generalitati
BB Cakes este denumirea comercială a societaţii BB Cake Boutique S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în Timisoara, Strada Lucian Blaga, nr 1, judeţ Timis, având numar de ordine în Registrul Comerţului J35/1773/21.07.2015 şi cod unic de identificare fiscală RO 34800091. Accesul în cadrul website-ului şi utilizarea acestuia se fac numai cu respectarea termenilor şi condiţiilor cuprinse în acest document. Utilizarea web-site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator şi realizarea de achiziţii de produse oferite pe website presupun implicit acceptarea tacită şi fară rezerve a acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta (denumită „Utilizarea”).
Atenţie:
• trebuie să citiţi aceşti termeni şi condiţii cu atenţie înainte de a utiliza acest web-site.
• trebuie să păstraţi un exemplar tipărit pentru consultare ulterioară.

Folosirea website-ului www.bbcakes.ro (denumit în continuare „website”) presupune acceptarea în totalitate a Termenilor şi Condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi Condiţiile de utilizare a website-ului pot fi schimbate în orice moment de către Administrator, fără notificarea prealabilă a Utilizatorilor acestuia.

Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din aceştia, după cum sunt formulate în prezentul act, atrage obligaţia Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea website-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a website-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi a oricărei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din aceştia.

Accesul si utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca şi vizitator, înregistrarea ca şi utilizator şi accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.
www.bbcakes.ro este site-ul oficial al societaţii BB Cake Boutique SRL.

www.bbcakes.ro (denumit “site”) este proprietatea societaţii BB Cake Boutique SRL.

1. ACCES
Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obţinerea de informaţii şi accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.
Pentru a obtine acces la site şi la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul acestuia trebuie să obtineţi acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces.
Trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiza aceasta conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces.
Societatea BB Cakes SRL  nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

2. DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI WEBSITE-ULUI
Dreptul de autor pentru informatiile existente pe acest site este detinut de BB Cake Boutique SRL . Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fară permisiunea explicită, scrisă a societaţii BB Cake Boutique SRL .
BB Cake Boutique SRL poate furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legaturi (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web.
BB Cake Boutique SRL nu garantează, nu este şi nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-ul respectiv. De asemenea societatea BB Cake Boutique SRL nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despagubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau in legatura cu folosirea sau increderea in informatiile, continutul, bunurile sau serviciile puse la dispozitie de site-urile respective.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor/bunurilor puse la dispoziţie de BB Cake Boutique SRL prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor si proprietate intelectuala, implica raspunderea civila sau penala pentru astfel de actiuni.
Continuţul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt proprietatea BB Cake Boutique SRL .Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fară un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fară acordul scris al societatii BB Cake Boutique SRL, aceasta nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de BB Cake Boutique SRL şi care îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei in vigoare a oricarei acţiuni de acest tip.
Conţinutul, elementele de grafica, întreg conţinutul în format text şi orice alt material ale www.bbcakes.ro inclusiv, dar fără a se limita la acestea, transmis/e sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe website, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de website) aparţin societaţiiBB Cake Boutique SRL.
Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparţin BB Cake Boutique SRL acele materiale pentru care pe website s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deţinător sau o altă sursă.
Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care SC BB Cake Boutique SRL le deţine asupra/în legatură cu website-ul, conţinutul acestuia, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora.
Utilizatorii înţeleg şi acceptă ca în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de autorii / proprietarii conţinutului website-ului.
Orice persoană care comunică în orice mod informaţii ori materiale către sau prin intermediul website-ului îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către website, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea SC BB Cake Boutique SRL, ci numai răspunderea persoanelor respective.

3. REGULI DE UTILIZARE
Nu este premisă:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau incercarea de a acţiona în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricarui sistem din reţeaua BB Cake Boutique SRL sau accesarea oricaror servere sau servicii din reţeaua BB Cake Boutique SRL care nu sunt publice, fară autorizaţie explicită în scris din partea societaţii BB Cake Boutique SRL;
 • încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua societaţiiBB Cake Boutique SRL prin orice mijloace;
 • folosirea oricaror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop in afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fară acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricarei dintre aceste reguli atrage dupa sine raspunderea civila sau penala. Societatea BB Cake Boutique SRL va investiga faptele care implică asemenea incălcări, cooperand cu autoritaţile pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de incălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
Societatea BB Cake Boutique SRL îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a intrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţia vizitatorilor şi a utilizatorilor prin intermediul acestui site fară o notificare prealabilă.
Societatea nu este raspunzatoare fată de utilizatori, orice terţa persoană fizică / juridică sau institutie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
Societatea putând schimba în orice moment continuţul şi condiţiile de folosire a acestui site.

5. ABSOLVIREA DE RASPUNDERE 

Acceptand să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că intelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria raspundere;
 • societatea nu ofera nicio garantie că informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fară erori;
 • rezultatele ce se vor putea obtine din folosirea informatiilor site-ului vor fi corecte sau de incredere;
 • calitatea oricaror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obtinuţe de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele;
 • orice eroare de program va fi corectata.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descarcarii de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obtinuţe de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres in termenii şi condiţiile de utilizare.

6. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
BB Cake Boutique SRL depune eforturi pentru ca toate informaţiile de pe website-ul www.bbcakes.ro să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, societatea nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la informaţia de pe acest website.
Un document disponibil pe website nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Societatea nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe website.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul website-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Societatea nu va fi raspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilitaţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca BB Cake Boutique SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
–  utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe site;
–  acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
–  declaraţii sau acţiuni ale oricarei terţe părti asupra serviciilor site-ului;
–  orice alta problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră ca orice material pus la dispoziţie pe site, postat pe site de catre terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa de corespondenţă sau la adresa de email office@bbcakes.ro  .
Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, raspunderea asupra continutului opiniilor revine in intregime autorilor acestora. SC BB Cake Boutique SRL isi rezerva dreptul de sterge de pe site acele opinii care contravin termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului sau pe care le considera daunatoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau tertilor.
Acest site este oferit in această formă fară alte garanţii. Societatea BB Cake Boutique SRL nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilitaţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
BB Cake Boutique SRL nu este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, în privinţa acestui site, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră ori o altă persoană sunt administrate, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, de către BB Cake Boutique SRL.
Scopurile colectării datelor sunt pentru facturare şi livrare, marketing, reclamă şi publicitate, servicii de comunicaţii electronice. Refuzul furnizării informaţiilor obligatorii de către dvs. determină imposibilitatea accesării serviciilor acolo unde v-au fost solicitate informaţiile obligatorii respective.
Categoriile de date prelucrate de societate sunt numele si prenumele, telefon, adresa (domiciliu/resedinta), adresa de e-mail. Datele prelucrate vor fi stocate in baze de date computerizate. Prin la unele servicii ale site-ului societatii, sunteţi de acord să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de societate, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, furnizori de servicii şi bunuri si mass-media.
Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane,  societatea nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot aparea.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justitiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa printr-un email la office@bbcakes.ro sau cu o cerere scrisă, datata si semnata la adresa de corespondenta in atentia departamentului Comunicare. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Societatea se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe parţi, dacă aceasta nu se află printre partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.
Societatea nu raspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
Societatea nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.
Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, BB Cake Boutique SRL îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea societaţii BB Cake Boutique SRL, libere de orice pretenţii emise de o persoana sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către societate, fară obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.
Societatea îşi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în această pagină şi va intra efectiv in vigoare din momentul postării ei pe site.

8. LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII
BB Cake Boutique SRL nu garantează că produsele livrate vor arata identic cu cele din fotografiile publicate pe site- produsele sunt lucrate manual si pot apare mici abateri. Fotografiile, respectiv descrierile produselor au fost realizate în stransă corelare cu reţeta.

BB Cake Boutique SRL isi rezerva dreptul de a refuza clienti in cazurile in care exista o supraglomerare de comenzi primite.